รายงานสรุปข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร

{{all_farmer| number:0}}

ครัวเรือน

จำนวนเกษตรกร

{{all_citizen| number:0}}

ราย

ข้อมูลวันที่ {{citizen_last_update}}

ผู้ปลูกพืช

{{farmer_plant| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_plant / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_plant | number:0}} ราย ({{citizen_plant / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

ผู้เลี้ยงสัตว์

{{farmer_livestock| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_livestock / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_livestock | number:0}} ราย ({{citizen_livestock / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

{{farmer_fishery| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_fishery / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_fishery | number:0}} ราย ({{citizen_fishery / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

 

ผู้ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์

{{farmer_plant_livestock| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_plant_livestock / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_plant_livestock | number:0}} ราย ({{citizen_plant_livestock / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

 

ผู้ปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

{{farmer_plant_fishery| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_plant_fishery / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_plant_fishery | number:0}} ราย ({{citizen_plant_fishery / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

 

ผู้เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

{{farmer_livestock_fishery| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_livestock_fishery / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_livestock_fishery | number:0}} ราย ({{citizen_livestock_fishery / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

  

ไร่นาสวนผสม

{{farmer_plant_livestock_fishery| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_plant_livestock_fishery / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_plant_livestock_fishery | number:0}} ราย ({{citizen_plant_livestock_fishery / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

พื้นที่เกษตรกรรมปี 2560

149 ล้านไร่

คิดเป็น

32.66%

ของพื้นที่ประเทศไทย

เนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด 320,700,000 ไร่
พื้นที่เหมาะสมปลูกข้าว

{{landAllRice / 1000000| number:2}} ล้านไร่

พื้นที่เหมาะสมปลูกยางพารา

{{landAllRubber / 1000000| number:2}} ล้านไร่

พื้นที่เหมาะสมปลูกปาล์มน้ำมัน

{{landAllPlam / 1000000| number:2}} ล้านไร่

พื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ

30.26 ล้านไร่

30,263,545

ครอบคุมพื้นที่เกษตรกรรม

9.88 ล้านไร่

32.66%

โครงการชลประทานขนาดใหญ่

17.96 ล้านไร่

55.00%

โครงการชลประทานขนาดกลาง

6.75 ล้านไร่

20.69%