ด้านสินค้าเกษตร

เนื้อที่เพาะปลูกให้ผลปี 2561

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

ปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ

ต้นทุน และ ราคาขายต่อไร่ ปี 2560

ต้นทุน และ ราคาขายต่อไร่ ปี 2561

เปรียบเทียบต้นทุน และราคาขาย ณ ไร่นา ระหว่างปี 2560 และ 2561

เปรียบเทียบรายได้ และรายจ่าย ครัวเรือน ระหว่างปีเพาะปลูก 2558/59 และ 2559/60

เปรียบเทียบทรัพย์สินดำเนินงานและหมุนเวียนต้นปี กับ ขนาดหนี้สินต้นปี ระหว่างปีเพาะปลูก 2558/59 และ 2559/60

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร
ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560

สถานภาพครัวเรือนเกษตร

ขนาดครัวเรือน

ขนาดแรงงาน อายุ 15-64 ปี

ขนาดเนื้อที่ใช้ประโยชน์

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์