ด้านดินและพื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่เกษตรกรรมปี 2560

149 ล้านไร่

คิดเป็น

32.66%

ของพื้นที่ประเทศไทย

เนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด 320,700,000 ไร่
พื้นที่เหมาะสมปลูกข้าว

{{landAllRice/1000000 | number:2}} ล้านไร่

พื้นที่เหมาะสมปลูกยางพารา

{{landAllRubber/1000000 | number:2}} ล้านไร่

พื้นที่เหมาะสมปลูกปาล์มน้ำมัน

{{landAllPlam/1000000 | number:2}} ล้านไร่

พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

8 ล้านไร่

พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์

2 ล้านไร่


เขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ


ข้าว

สัดส่วนเขตความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว

จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเหมาะสมสูง(S1) มากที่สุด

{{ $index + 1 }} {{x.province}}

เขตความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว


ยางพารา

สัดส่วนเขตความเหมาะสมในการเพาะปลูกยางพารา

จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราเหมาะสมสูง(S1) มากที่สุด

{{ $index + 1 }} {{x.province}}

เขตความเหมาะสมในการเพาะปลูกยางพารา


ปาล์มน้ำมัน

สัดส่วนเขตความเหมาะสมในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน

จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเหมาะสมสูง(S1) มากที่สุด

{{ $index + 1 }} {{x.province}}

เขตความเหมาะสมในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน


ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์