ด้านน้ำและการชลประทาน

พื้นที่ชลประทานของประเทศไทย

พื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ

30.26 ล้านไร่

30,263,545

ครอบคุมพื้นที่เกษตรกรรม

9.88 ล้านไร่

32.66%

โครงการชลประทานขนาดใหญ่

17.96 ล้านไร่

55.00%

โครงการชลประทานขนาดกลาง

6.75 ล้านไร่

20.69%

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

7.93 ล้านไร่

24.31%

ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์