เกษตรกร

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร

{{all_farmer| number:0}}

ครัวเรือน

จำนวนเกษตรกร

{{all_citizen| number:0}}

ราย

ข้อมูลวันที่ {{citizen_last_update}}

สัดส่วนครัวเรือนแยกตามกลุ่มกิจกรรม

จำนวนครัวเรือนแยกตามกลุ่มกิจกรรม

ผู้ปลูกพืช

{{farmer_plant| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_plant / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_plant | number:0}} ราย ({{citizen_plant / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

ผู้เลี้ยงสัตว์

{{farmer_livestock| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_livestock / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_livestock | number:0}} ราย ({{citizen_livestock / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

{{farmer_fishery| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_fishery / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_fishery | number:0}} ราย ({{citizen_fishery / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

 

ผู้ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์

{{farmer_plant_livestock| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_plant_livestock / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_plant_livestock | number:0}} ราย ({{citizen_plant_livestock / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

 

ผู้ปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

{{farmer_plant_fishery| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_plant_fishery / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_plant_fishery | number:0}} ราย ({{citizen_plant_fishery / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

 

ผู้เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

{{farmer_livestock_fishery| number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_livestock_fishery / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_livestock_fishery | number:0}} ราย ({{citizen_livestock_fishery / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

 

ไร่นาสวนผสม

{{farmer_plant_livestock_fishery | number:0}} ครัวเรือน ({{ farmer_plant_livestock_fishery / (all_farmer / 100) | number:2}}%)

{{ citizen_plant_livestock_fishery | number:0}} ราย ({{citizen_plant_livestock_fishery / (all_citizen / 100) | number:2}}%)

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สหกรณ์


จำนวนสหกรณ์ทั้งประเทศ

{{allCoo}}

แห่ง

ข้อมูลวันที่ 31/12/2561

สัดส่วนประเภทของสหกรณ์

จำนวนสหกรณ์จำแนกตามระดับชั้น

8 อันดับจังหวัดที่มีสหกรณ์มากที่สุด

ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์